Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Central și Sud-Est Europene (CISCLE)

  • Cercetare fundamentală și aplicativă interdisciplinară în domeniul studiilor literare și al științelor umaniste: cercetarea dinamicii conceptelor specializate și a impactului noilor teorii apărute în câmpul studiilor literare și umaniste asupra practicii producerii și analizei textului literar/paraliterar/metaliterar;
  • Cercetare doctorală și postdoctorală inter- și pluridisciplinară în domeniul studiilor literare și al științelor umaniste: coordonarea cercetării doctorale și postdoctorale în domeniul studiilor literare și al științelor umaniste, inclusiv în regim de co-tutelă, în cazul temelor de cercetare inter și pluridisciplinare;
  • Elaborarea și implementarea de proiecte de cercetare -dezvoltare – inovare inter și plurisdisciplinare în domeniul studiilor literare, al științelor umaniste și al altor domenii compatibile. Proiecte desfășurate sau în curs de desfășurare: Grant no. 98/2007, The Contemporary Romanian Critical Discourse between Tradition and Postmodern Age, Romanian Academy, 2007 - 2008; Project FP7 - Gender, Migration and Intercultural Relations in the Mediterranean and South/East European Interdisciplinary Perspective (GEMIC – SSH – 2007 – 3.3.01), Pantheon University, Athens, Greece, 2008 - 2010;
  • Participarea la elaborarea de lucrări fundamentale sau de referință precum dicționare, istorii, enciclopedii, monografii, sinteze, volume de studii tematice, ediții critice filologice în domeniul studiilor literare și al științelor umaniste, cu aplicabilitate la spațiul cultural central și sud-est european. Descriere: elaborarea de monografii/studii tematice, de articole/fișe de dicționar și de capitole din enciclopedii/Cronologia vieții literare românești, realizarea de ediții critice filologice, dotate cu aparat critic de specialitate. Lucrări realizate: The Chronology of Romanian Literary Life. 1948 – 1965, 1965 – 1989, Romanian Academy, “George Călinescu” Institute of Literary History and Theory, Enciclopedia literaturii române vechi, Romanian Academy, “George Călinescu” Institute of Literary History and Theory;
  • Elaborarea, în vederea publicării, a unor volume de sinteze/aplicații practice/antologii de studii critice și literare pentru doctoranzi, postdoctoranzi și tineri cercetători, în perspectiva construirii unei cariere universitare și a autoformării continue. Descriere: realizarea de dicționare de terminologie literară, de antologii de texte de istorie și critică literară, de volume colective de studii tematice/sinteze cu privire la instrumentarul conceptual - analitic și la metodele de abordare specializată și inter, multi, transdisciplinară a practicilor literare și culturale din spațiul central și sud-est european;
  • Editarea și traducerea, cu aparat științific și studiu critic, a unor opere științifice sau literare : realizarea de ediții/traduceri de texte literare și studii critice dotate cu aparat critic de specialitate, aparținând, cu precădere, autorilor din spațiul central și sud-est european de cultură;
  • Editarea de volume ale unor manifestări științifice organizate în cadru instituțional de către Academia Română, Institute ale Academiei Române, universități : editarea de Acte/volume ale manifestărilor științifice organizate în cadrul CISCLE sau al partenerilor instituționali;
  • Servicii de consultanță și consiliere specifice pentru edituri și biblioteci, în vederea traducerii, a editării și a achiziționării de carte academică de specialitate : evaluarea profesională a ofertei de carte academică de pe piețele românești și străine în scopul traducerii, editării și achiziționării acesteia de către biblioteci și edituri.