Centrul de Cercetare „Arhitectură Navală” (CCAN)

Centrul de cercetare, gândit ca un pol de excelenţă în domeniu, îşi asumă misiunea de a contribui la îmbogăţirea patrimoniului de cunoaştere în domeniul naval, prin intermediul cercetării ştiinţifice. Îşi propune să ofere membrilor comunităţii universitare implicaţi, condiţiile necesare pentru valorificarea aptitudinilor, prin cercetare ştiinţifică. Îşi declară rolul de catalizator al activităţii de cercetare în domeniul naval desfăşurate în ţară, prin continuarea tradiţionalelor legături cu institute şi organizaţii naţionale de cercetări în domeniu, precum şi cu şantierele navale tradiţionale. Îşi propune să creeze un cadru eficient de atragere a unor resurse financiare extrabugetare, absolut necesare unei bune funcționări.

Îndeplinirea misiunii centrului CCAN este asigurată prin intermediul următoarelor pârghii:

 • o structură organizatorică flexibilă, sensibilă la comanda socială;
 • planificarea şi eficientizarea dezvoltării moderne şi echilibrate pe baza cerinţei de produse de cercetare existentă la modul real în momentul de faţă în ţară;
 • aplicarea principiilor managementului calităţii totale în organizarea şi conducerea activităţilor;
 • cooptarea în cadrul diferitelor colective de cercetare a celor mai valoroase personalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate;
 • promovarea şi susţinerea interdisciplinarităţii prin încurajarea colaborării între departamentele Universităţii. Centrul este gândit ca un consorţiu format din departamente, la care poate adera orice alt membru al comunităţii academice, cu realizări notabile în domeniile temelor de cercetare contractate;
 • organizarea de conferinţe, colocvii, reuniuni de lucru, care să favorizeze contactele între studenţi, universitari şi specialişti din industrie;
 • intermedierea cercetării comune Universitate-Industrie, aceasta putându-se concretiza prin contracte de cercetare, pentru promovarea noilor tehnologii;
 • diseminarea output-ului activităţilor în comunitatea navală românească;
 • publicarea de articole în reviste de prestigiu din ţară şi străinătate, participarea la conferinţe şi simpozioane interne şi internaţionale;
 • editare de carte (monografii, manuale universitare, etc.) pe plan naţional şi local;
 • realizarea altor servicii şi activităţi compatibile cu scopul centrului CCAN, ce nu aduc atingere intereselor altor persoane fizice şi juridice şi nu contravin normelor de drept.