Centrul de Cercetare de Interfață a Textului Original și Tradus. Dimensiuni Cognitive și Comunicaționale ale Mesajului (LITCIT)

Centrul de cercetare îṣi propune crearea unui cadru organizatoric şi instituţional pentru următoarele direcṭii:

  • Studii comparative de traducere;
  • Studii terminologice;
  • Contribuṭii româneṣti în predarea limbii engleze pentru scopuri specifice;
  • Discursuri specializate din perspectivă culturală.

LITCIT se implică în facilitarea cooperării cadrelor didactice, cercetătorilor și cursanților cu universități, institute de cercetare, culturale ṣi asociaṭii profesionale ce au preocupări similare cu cele ale Centrului, din țară și din afara ei, în vederea obținerii de granturi de cercetare naționale și internaționale.

LITCIT constitui un forum adecvat pentru validarea ideilor inovatoare, a lucrărilor originale, a noilor rezultate ale cercetării, organizând manifestări științifice cu participare regională, națională și internațională.

LITCIT promovează implicarea membrilor săi în comunicarea rezultatelor cercetărilor proprii sau realizate în colaborare, cu precădere în publicații cu un impact recunoscut pe plan național și internațional.

LITCIT constituie catalizatorul implicării  în acțiuni cu caracter cultural, sprijinind organizarea de seri literare, simpozioane, lansări de carte și alte acțiuni de diseminare a rezultatelor proprii.

Pe termen mediu și lung, centrul îṣi propune ṣi:

  • Formarea tinerilor cercetători ṣi sprijinirea cercetătorilor consacraṭi din sfera academică pentru cercetarea ṣtiinṭifică performantă;
  • Implicarea în iniṭierea ṣi obținerea unor proiecte sau granturi de cercetare cu valoare aplicativă ṣi Impact pe plan local, regional, naţional și european;
  • Studii și cercetări privind comunicarea interculturală și interferențele interlingvistice; dezvoltarea bazei materiale ṣi de informare pentru cercetare.