Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură (MORAS)

Principala misiune a Centrului MoRAS constă în promovarea unor cercetări fundamentale și aplicative performante în domeniul acvaculturii sistemelor recirculante, prin stimularea colaborării, a schimbului de idei și de experiență acumulată în acest domeniu de către comunitatea academică, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. MoRAS se declară deschis colaborării științifice între toate unitățile de profil din țară și din străinătate pe baza unor acorduri bilaterale sau în cadrul unor programe naționale și/sau internaționale.

MoRAS își propune ca, în funcție de oportunități, să susțină implementarea, prin transfer tehnologic, a sistemelor recirculante de acvacultură și a tehnologiilor de acvacultură intensivă, dezvoltate în cadrul său, la nivelul unităților economice și industriale.

Obiectivele MoRAS sunt: 

  • Promovarea unei activități susținute de cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul acvaculturii sistemelor recirculante, aliniate la cerințele și exigențele europene, în colaborare cu colective de cercetare similare din țară și din străinătate; 
  • Creşterea performanţei, transferabilităţii şi vizibilităţii activităţilor de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI) în domeniul acvaculturii pentru o dezvoltare durabilă, cu scopul ridicării nivelului de competitivitate şi al integrării depline în spaţiul european al cercetării știinţifice;
  • Dezvoltarea şi extinderea ofertei de cercetare avansată, consultanţă şi servicii de cercetare - inovare către mediul economic, în domeniul acvaculturii, pentru creşterea competitivităţii cercetării ştiinţifice şi a mediului economic/industrial.  Asigurarea unui mediu competitiv de cercetare ştiinţifică şi educaţie prin şi pentru cercetare, la nivelul standardelor europene, pentru formarea şi atragerea resurselor umane înalt calificate, capabile să dezvolte activităţi de cercetare avansată în cadrul UDJG, în alte entităţi CD, precum şi în mediul economic.  Abordarea de noi tematici în domeniul acvaculturii care să stimuleze dezvoltarea ofertei de servicii de cercetare rapide, performante şi de calitate către unităţile economice interesate, sporind astfel atractivitatea instituţiei pentru realizarea de parteneriate strategice;
  • Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor, alături de cadre didactice și de cercetători cu preocupări în domeniu, în activitățile desfășurate în cadrul centrului;
  • Organizarea de manifestări științifice (simpozioane, conferințe, congrese) și editarea de buletine informative, reviste și cărți referitoare la domeniul acvaculturii sistemelor recirculante de acvacultură;
  • Susținerea participării membrilor centrului MoRAS la manifestări științifice, seminarii, colocvii, târguri și expoziții legate de obiectivele centrului MoRAS.  Includerea activității centrului MoRAS în circuitul național și european de valori științifice prin colaborare cu alte centre de cercetare din țară și străinătate și afilierea centrului la rețele de cercetare naționale și europene;
  • Stimularea și susținerea propunerilor de proiecte și granturi la nivel național și internațional;
  • Sensibilizarea mediului economic și de afaceri în vederea sprijinirii activității centrului MoRAS în scopul implementării tehnologiilor dezvoltate în cadrul MoRAS, la scară industrială, prin transfer informațional și tehnologic către unele IMM-uri.